X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

اندکی صبرسحرنزدیک است

شرحی بر مضرات شبکه های اجتماعی واتس آپ ، وایبر ، تانگو و…

شرحی بر مضرات شبکه های اجتماعی واتس آپ ، وایبر ، تانگو و…

 
 

شبکه های اجتماعی نظیر واتس اَپ,وایبر,تانگو,بی تاک,وی چت,لاین و….تلاش میکنند تابا تاثیر بر ایدئولوژی افراد جامعه موردهدف ,به مرورزمان جهان بینی آنان را نیز مورد حمله قرار داده و با جایگزین کردن فرهنگ غربی وضد دینی ,فرهنگ غنی ایشان را درتزلزل وسقوط محض جای دهند.

پایگاه اطلاع رسانی دقیانوس/حسین برشان: اخیرا استعمارگران واستبداد غرب گرا , با راه اندازی شبکه های اجتماعی گوناگون سعی در وارد ساختن هجمه های سنگین تهاجمات فرهنگی خویش , به خصوص برپیکره کشورهای اسلامی دارند.شبکه های اجتماعی نظیر واتس اَپ,وایبر,تانگو,بی تاک,وی چت,لاین و….تلاش میکنند تابا تاثیر بر ایدئولوژی افراد جامعه موردهدف , به مرور زمان جهان بینی آنان را نیز مورد حمله قرار داده و با جایگزین کردن فرهنگ غربی وضد دینی ,فرهنگ غنی ایشان را درتزلزل وسقوط محض جای دهند.

شایدنوشتن در این باب مقالات وکتب قطوری را خواستار است که در این مقال نگنجد.این حقیر ازباب وظیفه وبعنوان یک تکلیف دینی وشرعی برخویش فرض واجب دانستم تا برخی آسیب های اجتماعی که حاصل از مشارکت در سایتها وشبکه های به وجود آمده است را متذکر گردم تا خانواده های عزیزواصیل وهموطنان وهمشهریان گرامی بیش از پیش مواظب این پدیده نوظهوروشوم اجتماعی برای خویش وفرزندان خویش باشند.درزمانهای ماضی اگردختر وپسری ازیک خانواده ازخانه بیرون می رفتند پدرومادر نگران شده ودلواپس فرزندان بودند اما اکنون باشیوه های جدید وهدفمند فرزندان وخانواده هاتحت حمله استبدادغرب وغرب گرایان لائیک هستند هم اکنون فرزند خانواده در خانه واز طریق اینترنت وماهواره وگوشی موبایل خود ,می تواند در جهان سیرکرده واز خانواده,خویش ودین وفرهنگ خود فاصله بگیرد وچه بسا هویت خودرا فراموش کرده وطعمه تهاجم فرهنگی دشمنان قسم خورده ایران اسلامی شده وتغیر هویت وفرهنگ دهد.شبکه های اجتماعی اخیرا پررنگ در گوشی های موبایل جلوه گری می کنند واغلب اجتماع خصوصا جوانان در عضویت حداقل یک شبکه می باشند.شاید عده ای به ظاهر باسواد ومثلا تحصیلکرده ایراد وارد کرده وترقی وپیشرفت ودهکده جهانی را مثال آورده واز مشارکت دراین شبکه ها دفاع جانبدارانه کنند.اما ای کاش از طریق این شبکه های نوظهور آیات قرانی,احادیث وروایات پیامبران وائمه اطهار (ع)وفرهنگ اصیل ایران اسلامی حشرونشر پیدا میکرد.که متاسفانه بابررسی ونگاهی علمی وحساب شده کاملا مشهود است که بیش از حدود 50% ازموجودیت این شبکه ها به طنزهای هدفدار,شوخی های بی معنی ,وعکسها وفیلم های غیرمتعارف وترانه های غربی وابسته است.البته توضیح خواهم داد که بعضا اگرمباحث علمی نیز ردوبدل می گردد آسیب خاص خود را برجامعه هدف برجای می گذارد.آنهایی که دراین شبکه ها عضویت دارند یا بصورت انفرادی ویا گروهی خویش راسرگرم میکنند برخی شبکه ها مخاطبین گوشی تلفن شخص را عضویت داشته وبعضی دیگر بطور ناشناس عضو گیری می کنند که خطر وآسیب دسته دوم به مراتب بیشتر احساس میگردد.بعضی از خانواده ها ویاجمع دوستان ویا جمعی از همکاران یک اداره ویا شرکت و…گروه تشکیل داده ومراودات خویش را درقالب گروه پیگیری می کنند.بعضی از مشترکین گروه ها حتی اسم شبکه اجتماعی که درآن عضویت دارند رانمی توانند در تلفظ صحیح بیاورند خود شنیدم که شبکه واتس اَپ را واستاپ نام می برد.حال کسی سواد نداشته وکم سواد است وقتی با این طرز تفکر عضویک شبکه گردد خود حدس بزنید گردانندگان این شبکه ها چه آثار مخربی را برزندگی اجتماعی وشخصی این چنین عضوی برجا میگذارند.یکی از آسیب های جدی درزمان حال اینست که بعضی اعضاء ویا اغلب کسانی که در این شبکه ها عضویت دارند ادعای باسوادی می کنند واین به خودی خودخطرناک است چه رسدبه اینکه این افرادبه ظاهر باسوادتحت الشعاع اهداف شوم وپلید این شبکه هانیزقرارگیرند.بابررسی که انجام داده ام درتشکیل گروه ها دیده ام که قطعا خوانندگان تیز بین وظریف الهوش تائید میکنند,دربعضی گروه ها اعضاءکم کم  بادیدن عکسها وفیلم های مبتذل از گروه جدا می گردند .کسانی که علی الظاهر دم ازسواد زده ودرگروه ها اظهارفضل می کنند ازخویش هیچ ندارند برای خالی نبودن عریضه از اینترنت ویاکتب ویامقالات ومجلات کپی برداری کرده وبه اسم خوددرگروه مشارکت میکنند.بعضا درگروه ها کشمکش هایی بوجود می آید که ناشی ازاین کم سوادی هاست درگروه ها سعی میکنند برافکارهمدیگر تاثیر بگذارند.یا دنبال دوست یابی هستند یا عضوی رامورد هجوم قرارداده ومثلا باروشنفکر جلوه دادن خویش که مطلب ازدیگران می دزدند فضای مجازی را تبدیل به صحنه دعواودرگیری وجبهه گیری میکنند ویا باعوام فریبی قصد نفوذ درشخصیت وزندگی شخصی اعضاء کرده وسلاطین گروه ,خویش نیز ازاینکه دربازی تهاجم فرهنگی افتاده اند بی اطلاعند .دیده شده زن تحت تاثیر گروه ازشوهرجداشده وشوهر با تاثیری که نوشته های هدفمند ویا بی هدف بروی گذارده  اند نسبت به زن وفرزند بی خیال شده ودرزندگی شخصی دچارتزلزل گردیده است .ناگفته نماند اندیشمندان وتیزهوشان دین دار وخداترس هم دراین وادی حضوردارند که جای بسی شکر است بانشرآثارشهدای عزیز ویا تحت عناوین فرهنگی واسلامی کارکرده وگروه دارند وانشاءا.. روزی برسد تمام ایرانیان از این شبکه ها ، امام زمان پسند استفاده کنند به امید روزی که روی تمام این شبکه ها مخابره گردد آقا آمد..هدف از طرح این مکتوب آسیب شناسی بخش منفی ومورد هدف دشمنان ایران واسلام است .افراد با گذاشتن نظریه های غرب گرایانه درگروه مثلا احساس بزرگی وسواد می کنند وازآسیب وارده بی خبرند زیرا طرح یک نظریه باید بجا وهدفمند باشد هرکسی از نظریه به اشتراک گذارده شده توسط دیگرعضو برداشت شخصی کرده وخوانندگان عزیز خودتان تصورکنید اگرازیک نظریه صدها وهزاران برداشت شخصی شود اصل وپایه نظریه آن نظریه پرداز با برداشت های شخصی از چهره واقعی دورشده وبرداشت شخصی وغیرعلمی برای افراد وپیاده کردن آنچه شخص با اندیشه وفکر خود ازنظریه دارد می تواند زندگی وخانواده وروان شخص واشخاص افراد عضو را متزلزل وبه بی هویتی بکشد .دوستان وهمشهریان گرامی وخانواده های عزیز که هرآن ممکن است دختر وپسرمن وشما با مشارکت وعضویت دریک یا چند شبکه اجتماعی که اخیرا فضای مجازی پر کرده تحت تاثیر افکار شوم واسلام ستیز سردمداران بی دین جهان امروزی قرار بگیرند واز هویت ایرانی وفرهنگ اصیل وغنی اسلامی دورشوند .هیچ کس باعلم وعلم اندوزی وبه روز شدن مخالف نیست وچه بسا دردین هم تاکید موکد شده ونقل و روایات فراوانی درکسب دانش آمده است درقرآن کریم هم اشارات متعددی در تحصیل علم ودانش گوشزد شده ولی چه خوب است ابزار علمی وامکانات ورفاهیات موجود امروزی درچارچوب اخلاق ناب اسلامی هدایت شودواگر اینترنت وماهواره وشبکه های اجتماعی هستند باهوشیاری از آن استفاده کنیم ودرراه هدف وهویت وفرهنگ ناب اسلامی گام برداشته وبهره بریم نه چشم برواقعیات بسته وبادست خود ,خویش وفرزندان وخانواده خود را طعمه افکار فریب , غربیان ودشمنان اسلام کنیم .پدرومادرگرامی مواظب فرزندان خود باشید وهمیشه ومدام دریچه گوشی تلفن همراه فرزندمان را مواظبت کنیم که ازآن به نیستی وسقوط نرود.


اندر مضرات و فوائد پیام رسان تلگراماز زمان ورود شبکه های مجازی به زندگی روزانه ما، پر استفاده ترین تعریف از آنها این بوده که چاقوی دو لبه هستند. از صدور احکام شتابزده دست برمی داریم و می رویم سراغ متخصصین امر. از میهن برخورداری، مدرس فلسفه تعلیم و تربیت، درباره تلگرام پرسیدیم و معنای واقعی این چاقوی دو لبه.

به طور کلی استراتژی «منع» در امور تربیتی تا چه میزان قابل قبول و کاربردی است؟

– به طور کلی تعلیم و تربیت از گذشته با نوعی حصاربندی و محافظت افراد از آنچه به آنان آسیب می رساند، همراه بوده است. مخصوصا در دیدگاه های کلاسیک تر تربیتی معمولا با ممنوعیت هایی همراه بوده است. ممنوعیت دیدن برنامه های غیرمجاز یا خشونت زا و ترسناک، محتواهای پورتو و … اما دیدگاه قرنطینه ای یا حفظ کودک و نوجوان به صورت منع او از دیدن و شنیدن در عصر حاضر توان رقابت با سایر روش های تربیتی را ندارد چون می دانیم که فرزندان ما تحت بمباران های اطلاعاتی از منابع مختلفی اعم از دوستان و هم سالان تا رسانه و تلویزیون و شبکه های اجتماعی و … قرار دارند. به نظر می رسد جز در پاره ای موارد جزیی، روش منع نمی تواند به عنوان یک استراتژی تربیتی در بلندمدت موثر باشد.

آیا برنامه و نگاه آینده نگرانه ای را می شود در فیلترینگ محتوای اینترنتی در ایران یافت؟

– این مسئله را باید از مسئولان فیلترینگ پرسید که آیا چنین برنامه بلندمدتی را در نظر داشته اند یا خیر! اما از نظر من می شود گفت در واقع مسئولان فیلترینگ هم این روش را به عنوان یک روش مقطعی و موقتی که فعلا مسئله را عقب می اندازد، استفاده می کنند. مثل بیماری که فعلا برای کاهش درد از مسکن استفاده می کند و مسکن، درد را کاهش می دهد ولی بیماری را برطرف نمی کند.

تا به حال فیلترینگ توانسته از دسترسی مردم به سرویس های غیرقابل قبول از نظر حاکمیت جلوگیری کند؟

– پاسخ صددرصدی نمی شود داد. در برخی موارد بله موفق بوده است. مثلا شما در دانشگاه ها و موسسات آموزشی امکان استفاده از فیلترشکن ها و نرم افزارهایی که فیلتر را دور می زنند، ندارید. به هر حال بخشی از مردم دسترسی خود را از دست می دهند و حتی گاهی کاهش سرعت نت در اثر استفاده از فیلترشکن ها سبب می شود که افراد قید دسترسی به سایت های ممنوعه از نظر حاکمیت را بزنند.

عواقب این نوع فیلترینگ چه خواهد بود؟

– ولع مردم برای دسترسی به آنچه حق دسترسی به آن را ندارند. بارها برای خود من پیش آمده که مطلبی علمی را جستجو می کنم و با فیلتر سایت مربوطه مواجه می شوم. این نوع فیلترینگ سبب کاهش اعتماد به عوامل فیلتر و در نهایت حرص و ولع بیشتر برای دور زدن فیلترها می شود. نوعی لجاجت برای دانستن آنچه حاکمیت ناشایست یا ممنوع می داند.

هیچ راه حل دیگری را می توان به عنوان جایگزینی برای فیلترینگ در نظر گرفت؟

– فا فیلتر نه کاملا مخالف و نه کاملا موافقم. بنابراین تصور بنده این است که فیلتر باید وجود داشته باشد ولی به صورت حداقلی. مشکل فیلترینگ ما نگاه حداکثری است. یعنی حداکثر سایت هایی را که امکان فیلتر آنها وجود دارد، فیلتر می کنند. گاهی یک سایت به خاطر یک تصویر یا یک متن کوتاه به طور کلی از دسترس خارج می شود. راه های جایگزینی هم وجود دارد. من بیش از هر چیز به آگاهی بخشی معتقد هستم.

آموزش گروه های هدف (خانواده، کودکان، دانشجویان و …) در رابطه با محتوای ناسالم و مخرب. وقتی کودکان ما علاوه بر توان استفاده از فناوری، فرهنگ بهره گیری از آن را نیز بیاموزند، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. این به عهده مدارس، فرهنگسراها، رسانه ها و … است که این تعلیمات را به افراد بدهند. علاوه بر این ما برای کودکان می توانیم از علایمی مثل نامناسب بودن محتوا برای سنین زیر 18 سال یا علامت ترسناک بودن محتوا و … استفاده کنیم.

اگر مخالف فیلترینگ شبکه های مجازی هستید، یعنی آنها را عاری از هر آسیبی می دانید؟

– هر فناوری یک تیغ دو سر است. شما مداد را به عنوان ساده ترین ابزار در دست انسان در نظر بگیرید. با نوک مداد می توان چشم کسی را کور کرد و هم می توان نوشت و آگاهی بخشید. در مورد سایر فناوری ها نیز وضعیت همین گونه است. شما می توانید شبکه های مجازی را برای گسترش آگاهی و تغییر بهتر سبک زندگی و آموزش مهارت های زندگی و تربیت شهروندی به کار بگیرید یا برعکس برای تحریف شخصیت ها، شایعه پراکنی، حمله به گروه های رقیب و … مورد استفاده قرار دهید.

همه اینها بیش و پیش از این که مربوط به تکنولوژی باشد، مربوط به عامل انسانی است. انسان باید بداند چگونه بهترین بهره را از هر ابزاری بگیرد. بنابراین شبکه های مجازی می توانند در صورت کاربرد صحیح آسیب کمتری برسانند و در صورت بهره گیری نامناسب قطعا آسیب رسان هستند. یکی از ساده ترین عوارض می تواند اعتیاد به شبکه های مجازی و دور کردن انسان ها از زندگی واقعی باشد.

در خدمت و خیانت تلگرام

این اتهام به شبکه های مجازی، مخصوصا تلگرام، وارد است که تمرکزشان را از متن زندگی به حاشیه می برد؟

– همانطور که دریدا در دیدگاه دیکانسترکشن خود مطرح می کند، در عصر پسامدرن خود به خود حاشیه با متن جابجا می شود و این جابجایی حاشیه و متن اساسا چیز بدی نیست. حاشیه روی در صورتی تاثیر منفی دارد که شما را از زندگی واقعی دور کند کما اینکه من معتقدم بسیاری از محتواهای کانال ها و گروپ های تلگرام خود متن زندگی است. تاکید می کنم همه این مسائل و مشکلات برمی گردد به کاربری که از این ابزارها و اپلیکیشن ها استفاده می کند.

این حاشیه محوری چه تاثیری در کیفیت انتخاب های فرد می گذارد؟

– حاشیه محوری را باید تعریف کنیم. به کدام حاشیه می رویم و کدام حاشیه محور می شود؟ یکی از عوارض منفی شبکه های مجازی ایجاد حاشیه های دروغین است. بارها دیده ام که در تلگرام متن های دروغینی راجع به فلان محصول یک کارخانه منتشر می شود. قطعا شما را در انتخاب دچار تردید می کند.

علاوه بر این شبکه ها توانایی مدسازی و یکسان کردن سلیقه عمومی و در واقع چیزی که اگزیستانسیالیست ها از آن به نام ستم میانگین یاد می کنند دارند. یعنی همه مردم انتخاب های غذایی، پوشاکی و … شان تحت تاثیر این شبکه ها به سمت یکی شدن می رود. این مانع بزرگی در یونیک بودن و خود بودن افراد ایجاد می کند.

تلگرام در کاهش کتابخوانی و فعالیت های فرهنگی مردم مقصر است؟

– یکی از بزرگترین اشکالات شبکه های اجتماعی و از جمله تلگرام کاهش دانش به اطلاعات است. دانش نوعی اطلاعات پردزاش شده و تجربه شده است، در حالی که اطلاعات دیتای خام و صرف است. تلگرام تمرکز را کاهش می دهد. به طور کلی دسترسی سریع به اطلاعات حوصله و صبر کاربران را کاهش می دهد. بسیاری از افراد دیگر حوصله مطالعه کتب طولانی و سنگین را ندارند. بر عکس ترجیح می دهند در تلگرام یک مجموعه جملات کوتاه را که به درست و غلط به مشاهیر نسبت داده شده است، بخوانند.

اگر بله، چطور می شود از حضور شبکه های مجازی، آسیب زدایی کرد؟

– ما بیش از هر چیز باید به مردم آموزش بهره گیری از شبکه های اجتماعی را بدهیم. شما از زمانی که فیس بوک و توییتر از چند سال پیش مورد بهره برداری عده زیادی از مردم قرار گرفته اند، یک مورد سراغ دارید که به طور علمی و تخصص به مردم در این زمینه آموزش داده شود؟

هر چه بوده تنها نگاه سلبی بوده است. نگاه صفر و یکی! یا اصلا استفاده نشود، پس فیلتر! یا استفاده شود. ولی با چه کیفیتی و چه روشی، هرگز مورد بحث نبوده است. آسیب رسانی شبکه های مجازی مثل آسیب شناسی وسایل نقلیه است. عدم اطلاع از قوانین راهنمایی و نداشتن گواهی نامه برای استفاده از خودرو خطرات جانی غیرقابل بازگشتی ایجاد خواهد کرد.

به همین شیوه نرم افزارها و شبکه های اجتماعی نیز در صورت عدم آگاهی، قادر به تاثیرات منفی بزرگی خصوصا روی قشر جوان تر و کودکان جامعه است. بنابراین آ»وزش های مناسب و در عین حال جذاب راه بزرگی برای آسیب زدایی است چرا که امکان شبکه زدایی حتی با فیلترینگ هم عملا وجود ندارد. پس بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله، راه حل مناسبی اندیشیده شود و این راه از آموزش می گذرد.

گروه های تلگرام می توانند جایگزین کاملی برای محفل های دوستانه و خانوادگی باشند؟

– ارتباطات مجازی اساسا نمی توانند جایگزین مطلوبی برای ارتباطات رخ به رخ و حضوری باشند. همانگونه که تلفن نتوانست جایگزین محفل های خانوادگی شود. حسن این شبکه ها این است که به شما فرصت می دهند در زمان هایی هم که امکان ارتباط حضوری ندارید، مثل وقتی که دوستان و عزیزانتان خارج از کشور یا راه دوری هستند، از آنها خبردار شوید.

علاوه بر این در همه فرصت ها قابل استفاده اند، هنگام بازگشت از سر کار در مترو یا اتوبوس و … اما می پذیرم که خیلی اوقات این شبکه ها سبب شده محافل خانوادگی محدود به همین فضاها بشود و ارتباط خانوادگی کاهش یابد. برخی برای صدا کردن فرزندانشان برای غذا خوردن هم از همین شبکه ها استفاده می کنند. یعنی دیگر زحمت صدا زدن و حرف زدن را به خود نمی دهند. در تلگرام اطلاع می دهند که غذا حاضر است. قاعدتا این استفاده های بیش از اندازه، آسیب زاست ولی اینها دلیلی بر این نیست که چشم بر محسنات بی شمار این شبکه ها ببندیم.

نظرتان درباره کانال های تلگرام چیست؟ مفهوم تریبونی که قابلیت گفتگو در آن لحاظ نشده باشد، چقدر از نظر تربیتی قابل قبول است؟

– از نظر تربیتی ما معتقدیم باید امکان گفتگو و دیالوگ فراهم باشد اما کانال های تلگرامی گرچه فرصت بحث در همان کانال را نمی دهند ولی معمولا یک آی دی از کسی که صفحه را اداره می کند، برای اظهارنظر کاربران در نظر گرفته می شود.

ضمن این که کانال را می توان مثل کتاب در نظر گرفت. شما موقع مطالعه یک کتاب به نویسنده دسترسی ندارید. الان کانال های تلگرامی فوق العاه خوبی از اندیشمندان و روشنفکران دینی و … وجود دارد که مجموعه سخنرانی ها، کتب، مقالات یک نویسنده را بدون وجود پیام های نابجا و زاید در اختیار کاربران در اقصا نقاط جهان رسانه قرار می دهد، در حالی که مثلا دسترسی به دیدگاه یک اندیشمند آن هم به صورت لحظه ای و به روز حداقل برای کاربران غیرتهرانی معمولا امکانپذیر نبود.

شما به عنوان یک استاد دانشگاه اجازه می دهید فرزندان تان تلگرام داشته باشند؟ از کدام آسیب تلگرامی برای فرزندان تان بیش از همه می ترسید؟

– من تا سنی مقاومت کردم اما دخترم که 10 ساله است، تحت نظر خودم از تلگرام استفاده می کند. به قول علمای تربیت اسلامی بچه های ما باید تقوای حضور را بیاموزند، نه تقوای حذر! دیر یا زود کودکان ما در معرض این شبکه ها قرار می گیرند، بهتر است آرام آرام روش حضور را به آنان بیاموزیم، روشی که بیشترین اثرات مثبت و کمترین عوارض منفی را به دنبال داشته باشد.

بزرگترین نگرانی من از حضور دخترم در تلگرام این است که کسانی، عکس ها یا نوشته ها و تصاویر نامناسب را در اختیار او قرار دهند یا با او گفتگوهای نامناسبی داشته باشند. این هم البته قابل حل است. یعنی کودک شما تنها با کسانی که می شناسد و قابل اعتماد هستند، ارتباط داشته باشد و از حضور در گروه های ناشناس و پاسخ به آی دی های جعلی و مجهول خودداری کند.

20 راه کاهش عوارض امواج موبایل


حتما دلتان نمی خواهد طی صحبت های طولانی با تلفن همراه تحت تاثیر امواج خطرناک این وسیله قرار بگیرید. چون نمی شود استفاده از تلفن همراه را کنار گذاشت، باید بدانید که چگونه می توانید آثار زیانبار تلفن همراه تان را کاهش دهید.


امواج موبایل

1- مدت زمان مکالمه تان را کاهش دهید.بهترین راهکار این است که مدت زمان مکالمه با تلفن همراه تان را کاهش دهید. مطالعات نشان می دهد اگر شما بیش از دو دقیقه با تلفن همراه صحبت کنید، امواج مغزی شما تحت تاثیر امواج تلفن همراه قرار می گیرد.

 

2- کودکان فقط در مواقع ضرورت
به هیچ وجه درست نیست که کودکان یک تلفن همراه مخصوص خودشان داشته باشند، چون مغز کودکان در حال رشد بوده و اثر امواج تلفن همراه بر آنها پنج برابر بیشتر است. بهتر است کودکان جز در موارد ضرورت، با تلفن همراه خود صحبت نکنند.

 

3- تلفن همراه را در جیب شلوارتان و یا روی کمربندتان قرار ندهید.بهتر است تلفن همراه را در جیب شلوارتان قرار ندهید، چون بافت های بخش پایینی بدن بیشتر از بافت های سر و صورت، اشعه های مضر تلفن همراه را جذب کرده و آسیب می بینند.
نتایج یک مطالعه نشان می دهد مردانی که تلفن همراه را در جیب شلوارشان قرار می دهند، تعداد اسپرم هایشان 30 درصد کاهش پیدا کرده و دچار عقیمی موقت می گردند.

 

4- اول بگذارید ارتباط برقرار شود.وقتی شماره گرفتید، اجازه دهید اول ارتباط با طرف مقابل برقرار شود، سپس موبایل را روی گوش تان قرار دهید. در این صورت تحت اشعه مضر کمتری قرار می گیرید. شما می توانید برقرار شدن ارتباط را روی صفحه تلفن همراه تان ببینید.

 

5- تلفن همراه تان را داخل پوشش های فلزی قرار ندهید.برای موبایلتان پوشش های فلزی نخرید. این محفظه های فلزی مانند یک گیرنده عمل کرده و اثر امواج تلفن همراه را که به سمت بدن شما می آیند، تشدید و منعکس می کنند.

استفاده از تلفن همراه در کنار تخت بیماران و یا تجهیزات پزشکی خطرناک است

6- تلفن همراهی با میزان اِس.اِی.آر پایین تر (جذب پایین اشعه برای بدن) بخرید.هنگام خرید تلفن همراه به میزان اِس.اِی.آر آن توجه کنید. این عدد به طور معمول به وسیله شرکت سازنده تلفن همراه روی گوشی و یا کاتالوگ آن درج می شود و نشان می دهد که هنگام استفاده از تلفن همراه چه مقدار از امواج جذب بدن شما می شود.
هر چه این عدد در یک گوشی تلفن همراه پایین تر باشد، آن گوشی ایمن تر است.

 

7- از هدست استفاده کنید.برای اینکه امواج تلفن همراه هنگامی که آن را روی گوش تان قرار داده اید مغز شما را نشانه نروند، باید آن را از سرتان دور کنید.
بهترین کار این است که به جای قرار دادن تلفن همراه روی گوش تان، از یک «هندزفری» یا «هدست» سیم دار استفاده کنید. این کار موجب می شود امواج تلفن همراه به سمت مغز شما نیایند.

 

8- از اسپیکر یا پخش صدا استفاده کنید.برای کاهش تماس با امواج مضر تلفن همراه، هنگام صحبت کردن با آن، از اسپیکر یا پخش صدا استفاده کنید. فراموش نکنید در این شرایط تلاش کنید تا می توانید تلفن همراه را دورتر از بدن تان قرار دهید. با بیشتر شدن فاصله، میزان امواج الکترومغناطیس به میزان زیادی کاهش می یابد.

 

نارنجی

9- از آنتی اکسیدان ها استفاده کنید.آنتی اکسیدان ها موادی در بدن هستند که از پیری پیشگیری می کنند و برای سلامت بدن بسیار ضروری هستند. امواج تلفن همراه می توانند این ترکیبات حیاتی بدن را از بین ببرند و فرمول شیمیایی آنها را بشکنند. بنابراین چون در طول روز شما مدت زیادی تحت تابش این اشعه های مضر قرار می گیرید، خوب است روزانه از موادغذایی حاوی آنتی اکسیدان بیشتری استفاده کنید.

 

10- جلوی آنتن موبایلتان را نپوشانید.
مسدود کردن آنتن تلفن همراه هنگام استفاده از آن، مقدار پرتوهای جذب شده از طریق مغز را افزایش می دهد. این کار موجب می شود کارایی تلفن همراه کاهش یابد و موجب شود موبایل از نیروی بیشتری برای ایجاد کیفیت بیشتر استفاده کند و پرتوهای بیشتری را منتشر کند.

 

11- موبایل در منزل
بهتر است موبایل را هنگام خواب دور از خودتان قرار دهید. همچنین در حالت آنتن دهی بالای موبایل در محل سکونت یا محل کار و داشتن علائمی نظیر سردرد، وزوز گوش، اضطراب، عدم کیفیت خواب خوب مثل بی خوابی یا کابوس، سوزش چشم ، فشار خون بالا و یا حالت گُر گرفتگی، اضطراب و دلهره، تپش نامنظم قلب، استرس و پرخاشگری به احتمال زیاد در معرض امواج قوی الکترومغناطیس قرار دارید. بهتر است نسبت به شناسایی و ایزوله کردن محیط خود در برابر امواج بالا اقدام نمایید.

 

12- موبایل و خانم باردارامواج بالای موبایل، آسیب جدی به سلول های در حال شکل گیری و دی ان ای جنین وارد می نماید. لذا بهتر است خانم های باردار در طول ایام بارداری، موبایل را از خود دور نگه دارند، خصوصا در هنگام زنگ خوردن موبایل یا برقرار شدن تماس که بیشترین میزان موج را دارا می باشد، موبایل در نزدیکی بدن آنها نباشد.

قرارگیری موبایل بر روی قلب باعث ایجاد اختلال و بی نظمی در ضربان قلب شده و در بلندمدت می تواند اثرات مخربی بر نظم قلب به جا بگذارد

13- موبایل و بیماری های خاص
امواج الکترومغناطیس تاثیرات مخربی بر روی سلول های ضعیف گذاشته و می تواند در پیشرفت بیماری و طولانی شدن درمان آن تاثیر بگذارد.
لذا بهتر است افراد با بیماری های خاص خصوصا تومور، ام اس، لوسمی، اختلالات خونی و قلبی و کلیوی یا افرادی که پروتز یا قعطه فلزی در بدن دارند، از موبایل و امواج الکترو مغناطیس دوری نمایند.

 

14- موبایل در بیمارستان
استفاده از تلفن همراه در کنار تخت بیماران و یا تجهیزات پزشکی خطرناک است.
سازمان جهانی بهداشت یک سری وسایل و تجهیزات پزشکی را مشخص کرده است که موبایل و سیستم های وایرلس از فواصل نزدیک می تواند روی آنها تأثیر بد بگذارد.

 

15- موبایل در پمپ بنزین
امواج موبایل به دلیل داشتن پرتوهای قوی امواج الکترومغناطیس می تواند با برخورد به اشیای فلزی حالت جرقه ایجاد نماید.
موارد بسیار زیادی از انفجار خودروهای در حال سوختگیری، به دلیل استفاده از موبایل در جایگاه سوخت بوده که پرتوها با ایجاد جرقه در محل بخارهای بنزین، باعث انفجار و شعله وری محل گردیدند.

 

قرار دادن موبایل در جیب کت روی قلب

16- محل قرارگیری موبایل
قرارگیری موبایل بر روی قلب باعث ایجاد اختلال و بی نظمی در ضربان قلب شده و در بلندمدت می تواند اثرات مخربی بر نظم قلب به جا بگذارد.
بهتر است موبایل با اعضای اصلی بدن مانند قلب، سر و اندام پایین تنه فاصله داشته باشد.
همچنین زنگ خوردن موبایل در نزدیکی کارت های اعتباری مغناطیسی نیز می تواند باعث اختلال در کارایی آنها گردد.

 

17- موبایل و استفاده از اینترنت
اتصال به اینترنت موبایل، امواج الکترومغناطیسی را چندین برابر می کند.
بهتر است در موارد ضروری از اینترنت موبایل استفاده کنید و بعد از استفاده، در حالت خاموش قرار دهید و یا بهتر است در مواقع لزوم از وایفای موبایل بجای اینترنت سیم کارت استفاده کنید.

 

18- موبایل در وسیله نقلیه
موبایل در حال حرکت به میزان چند برابر آلودگی موجی تولید می نماید. همچنین به دلیل وجود دیواره های فلزی در خودرو، امواج در داخل خودرو محبوس شده و باعث جذب و نفوذ بیشتر امواج به بدن می گردد. همچنین استفاده طولانی مدت از موبایل هنگام رانندگی باعث بروز سردرد، سرگیجه، اختلال در هوشیاری و واکنش سریع راننده می گردد.

 

19- ارتباط موبایل با تومور مغزی
پژوهشگران علوم پزشکی در موسسه ملی بهداشت آمریکا اعلام کردند افرادی که از گوشی های تلفن همراه استفاده می کنند، پنج برابر بیشتر در خطر ابتلا به انواع تومورهای مغزی قرار دارند.
همچنین بر اساس تحقیق سازمان ملل، افرادی که طی ده سال روزانه نیم ساعت به طور مداوم با تلفن همراه صحبت کرده اند، دچار تومور مغزی از نوع گلیوما (تومور بدخیم سیستم عصبی مرکزی) می شوند.
امواج مغناطیسی تلفن همراه روی جریان خون مغز و DNA سلول ها تاثیر می گذارد و باعث ابتلا به تومور مغزی می شود، اما افرادی که برای صحبت طولانی با تلفن همراه از هندزفری استفاده کرده اند، کمتر دچار تومور مغزی شده اند.

 

20- استفاده از پیام یا تلفن ثابت به جای تماس
از موبایل در مواقع ضروری، استفاده کنید و بیشتر از تلفن ثابت و یا ارسال پیامک استفاده نمایید. البته در این کار هم نباید زیاده روی کنید تا دچار بیماری "گردن پیامکی" نشوید.

بخش سلامت تبیان

منبع: آفتاب - علی فرزاد


مطالب مرتبط:
بیماری گردن پیامکی نگیرید
تلفن همراه را به کودکتان ندهید
موقع خواب، موبایل را کنارتان نگذارید
9 خطر گوشی هوشمند برای سلامتی
چطور موبایل سلامتی ما را به خطر می‌اندازد؟
تلفن همراه باعث خارش پوست می‌شود
تلفن همراه را به رختخواب نبرید
تحقیقاتی جالب درباره مضرات موبایل
اثرات مخرب تلفن همراه بر نوجوانان
مضرات استفاده زیاد از موبایل
موبایل کثیف تر از دستشویی
تلفن همراه و خطر تومور مغزی!
مضرات موبایل برای سلامت